• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ งานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

06-12-2017 Hits:7 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ งานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

(วันที่ 23 มีนาคม 2560) กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ งานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ หลักการ วิธีการป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพ... Read more

การประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2560

05-11-2017 Hits:38 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2560

การประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิษณุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน... Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560" ในเขตสุขภาพที่ 10

23-09-2017 Hits:149 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560" ในเขตสุขภาพที่ 10

วันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560" ในเขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 5-6 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียติจาก ดร.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ... Read more

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

06-09-2017 Hits:97 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10... Read more

อบรมพัฒนาศักยภาพการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (ด้านมวล/ด้านความดัน/ด้านอุณหภูมิ)

06-09-2017 Hits:79 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

อบรมพัฒนาศักยภาพการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (ด้านมวล/ด้านความดัน/ด้านอุณหภูมิ)

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดอบรม พัฒนาศักยภาพการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (ด้านมวล/ด้านความดัน/ด้านอุณหภูมิ) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ... Read more

สบส 10 "รวมพลังแห่งความภักดี"

06-08-2017 Hits:166 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สบส 10 "รวมพลังแห่งความภักดี"

สบส 10 "รวมพลังแห่งความภักดี" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 พฤศจิกายน 2559   คลิกดูภาพเพิ่มเติม Read more

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีถวายความอาลัย

11-07-2017 Hits:123 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีถวายความอาลัย

  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีถวายความอาลัย  .. ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ....   คลิกดูภาพเพิ่มเติม Read more

การประกวดองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่นระดับเขต พื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

12-06-2017 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การประกวดองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่นระดับเขต พื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2559 สำนักงานสนับสนุนบริการสขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการประกวดองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่นระดับเขต พื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 10 ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้... Read more

รับประทานโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

15-05-2017 Hits:183 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

รับประทานโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ด้วยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับรางวัลหน่วยงานหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับกรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559  โดยมี นายสัมพันธ์  มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เข้ารับประธานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  และนายภูวนาถ โสพัฒน์ เป็นผู้ถวายรายงานผลการดำเนินงานประจำบูธนิทรรศการ นอกจากนี้ สำนักงานฯยังได้รับเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมีนายชาตรี  บูระพันธ์ เป็นผู้นำเสนอผลงานผ่านเวทีเสวนา ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25... Read more


 


 

  1. ผลงานทางวิชาการ
  2. ดาวน์โหลด
next
prev
×

Error

You are not authorised to view this resource.