พันธกิจ

ส่งเสริมสนับสนุนควบคุมกำกับและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาน ...

อ่านทั้งหมด

แผนธรรมาภิบาล

ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายปลัดกระทรวง ...

อ่านทั้งหมด

แผนปฏิบัติราชการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ...

อ่านทั้งหมด

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน ...

อ่านทั้งหมด

ประกาศเจตจำนงค์สุจริต

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการและงานมหกรรม

“The First 1,000 Days by NEST Step : เริ่มต้นดี พัฒนาการดี เริ่มต้นที่ 1,000 วันแรกของชีวิต”

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10

และการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสบส.10

กลุ่มงานต่าง ๆ ในสบส.10

ผลการปฏิบัติงาน 94 %
กลุ่มยุทธศาสตร์
   ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์จัดทำแผนปฏิติบัติราชการ ควบคุมกำกับและประเมินผลงานการคุ้มครองผู้บริโภคการนิเทศงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ...
ผลการปฏิบัติงาน 96 %
กลุ่มบริหาร
   บริหารทั่วไปงานการเงินและบัญชีงานกฎหมายงานอาคารสถานที่และยานพาหนะงานบริหาร และพัฒนาบุคลากรงานอื่นๆที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรและงานที่ได้รับมอบหมาย ...
ผลการปฏิบัติงาน 98 %
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน
   พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอสม.ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐานกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอสม.ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม ...
ผลการปฏิบัติงาน 93 %
กลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ
   การส่งเสริมควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายสถานพยาบาลเอกชนการประกอบโรคศิลปะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพ ...
ผลการปฏิบัติงาน 97 %
กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
   การควบคุมงานก่อสร้างการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ...
ผลการปฏิบัติงาน 95 %
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์
   การตรวจสอบและควบคุมกำกับการให้บริการเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นไปตามมาตรฐานส่งเสริมมาตรฐานการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์การตรวจ ...

ลิ้งก์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง