ข่าว / ประชาสัมพันธ์

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี แห่งใหม่

          นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานตรวจรับ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี แห่งใหม่ ณ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลัง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในงวดงานงวดเงินที่ 7 - 8 ความคืบหน้าการก่อสร้าง อยู่ที่ 80 %

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)" (Update - 12/01/2561)
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีเปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (Update - 12/01/2561)
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 (Update - 12/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร (Update - 11/01/2561)
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาค (Update - 11/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ เป็นวิทยกรให้ความรู้ เรื่องการจัดการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลราษีไศล (Update - 11/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลปทุมราชวงษา (Update - 11/01/2561)
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลหัวตะพาน (Update - 11/01/2561)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2561
การประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมใจกันทำความสะอาดอาคารและสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเป็นจุดปฐมพยาบาล ลำดับที่ 4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสัญจร วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เนื่องในช่วงเทศการเข้าพรรษา
ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมวิชาการและพัฒนาการจัดการความรู้บุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และ กฎหมายกรม สบส.

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งส่วนราชการหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ. 2555