ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง / ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกผันรายจ่ายงบลงทุน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560
สรุปการดำเนินการสั่งซื้อ / จ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหาร

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์